Nepostojanje jednoobraznosti u finansijskom izvještavanju

Nepostojanje jednoobraznosti u finansijskom izvještavanju

Jedan od najvećih problema u praćenju i analizi javnih finansija u Bosni i Hercegovini jest da nema standardiziranog i jedinstvenog sistema izvještavanja. Isti se troškovi prijavljuju pod različitim proračunskim linijama, ovisno o općini ili kantonu. To onemogućava usporedno mjerenje što znači da vlade, stručnjaci ili građani ne mogu usporediti učinkovitost i učinkovitost različitih općina ili […]

Informacije koje je potrebno uključiti u dokumentu prijedloga budžeta

Informacije koje je potrebno uključiti u dokumentu prijedloga budžeta

Informacije koje je potrebno uključiti u dokumentu prijedloga budžeta: · Informacije o ukupnom dugu i detaljnu kompoziciju duga · Informacije o finansijskoj i nefinansijskoj imovini · Donacije u naturi · Makroekonomske prognoze i studije osjetljivosti · Povezanost prijedloga budžeta sa politikama koje želi provesti vlada u višegodišnjem periodu · Detaljno pojašnjenje transfera javnim preduzećima · […]

Standardizacija Funkcionalne klasifikacije

Standardizacija funkcionalne budžetske klasifikacije (COFOG)

Funkcionalna klasifikacija odnosi se na sredstva iz budžeta klasificirana po namjeni za koju se troše. Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine funkcionalnu klasifikaciju definira kao skup poslova, funkcija i programa Federacije, kantona, gradova i općina razvrstanih prema namjeni kojoj služe. Za razliku od klasifikacije po administrativnim jedinicama (budžetskim korisnicima) koja je uglavnom jedinstvena za […]

Neprimjenjivanje sankcija za negativne revizorske izvještaje

Neprimjenjivanje sankcija za negativne revizorske izvještaje

Negativna mišljenja i mišljenja s rezervom koja se ponavljaju: “Među 573 izvještaja državne i entitetskih VRI u periodu 2013-2015, 271 je s pozitivnim mišljenjem, 226 mišljenja s rezervom, 72 negativna, uz 4 suzdržavanja od davanja mišljenja.“ „Opštine i gradovi Federacije BiH: 43% izvještaja s negativnim mišljenjem.“ „RS: Od 37 urađenih revizija tokom perioda 2013 – […]

Slabi mehanizmi participacije građana

Praksa je pokazala da transparentnost sama po sebi nije dovoljna za poboljšanje efikasnosti rada vlada. Tek kada je transparentnost kombinirana sa učešćem javnosti u budžetskom procesu mogu se postići pozitivni rezultati vezano za otvorenost budžetskog procesa. Istraživanje o otvorenosti budžetskog procesa ocjenjuje da li postoje prilike da javnost učestvuje u donošenju odluka vezanih za budžet. […]

Neprovođenje u praksi programskog budžetiranja iako je zakonski regulirano

Budžet je primarni instrument kojim vlada raspolaže u implementaciji svojih politika. Naime, on predstavlja sredstvo kojim se vladini strateški ciljevi pretvaraju u usluge, programe i aktivnosti kojima će biti odgovoreno na socijalne i ekonomske potrebe građana. Dokumenti programskog budžeta omogućavaju budžetskim korisnicima da bolje prezentiraju kako će sredstva biti korištena, a vladi i parlamentu da […]

Nepostojanje budžeta za građane kao jednog od dokumenata u budžetskom procesu

Jedan od načina da vlada pokaže da odgovorno i ekonomično upravlja javnim novcem jest to da se budžeti učine razumljivijim i javno dostupnim. Međutim, budžetski podaci su kompleksni i građanima teško razumljivi zbog stručnih termina i određenog stepena ekonomskog znanja koje zahtijevaju. Upravo zbog navedenih činjenica nije dovoljno da vlast samo osigura da budžet bude […]

Uputstvo za korištenje CSSP foruma

CSSP forum nalazi se na adresi: https://www.cpi.ba/category/cssp-forum/ Klikom na bilo koju temu, otvara se stranica sa njenim sadržajem i/ili diskusijom. Diskusija se vodi u dijelu ispod članka odnosno uvodnog teksta. Prijaviti se može na više načina i koristeći više računa (accounta): Ukoliko imate Disqus, Facebook, Twitter ili Google račun, logujete se ili klikom na “Login” i […]

Prof. dr Franjo Štiblar u Sarajevu, na konferenciji u organizaciji Fondacije CPI

Sarajevo, 5. decembar, 2017. Fondacija CPI organizirala je konferenciju pod nazivom: „Perspektive Bosne i Hercegovine za društveni razvoj i ulazak u EU“, u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice i dijela izvrše vlasti, dok je prisustvo parlamentaraca izostalo. Iako su svi zastupnici u Parlamentu BiH pozvani […]

Drugo predstavljanje Fondacije CPI na Burch Univerzitetu

Sarajevo, 26. oktobar 2017. Mirjana Sirćo, projektna menadžerica Fondacije CPI predstavila je na Burch Univerzitetu u Sarajevu, Bazu javnih finansija i općenito rad naše organizacije. Predavanje je ovoga puta organizirano za studente Ekonomskog fakulteta i društvenih nauka, koji pohađaju nastavu iz  predmeta Javne finansije, novog predmeta koji je na BURCH-u uveden od ovog semestra. Stoga […]