Kako do budžeta za građane?

Budžet za građane je prikaz budžeta, napisan jednostavnim jezikom, bogato ilustriran, kako bi  inače kompleksan budžet učinio što razumljivijim građanima i građankama. Trenutno je  inicijativa za izradu Budžeta za građane u Bosni i Hercegovini prihvaćena od nekoliko gradova, koji ga objavljuju u saradnji sa organizacijama civilnog društva, a širi se i na kantone i općine.

wordcloud (1)

 

U procesu zagovaranja izrade Budžeta za građane organizacije civilnog društva već godinama pojašnjavaju zašto je ovaj dokument potreban, odnosno neophodan. Osnovni razlog bio bi predstavljanje  planova trošenja javnog novca građanima, kao i omogućavanje njihovog aktivnog učešća u  budžetskom procesu. Prijedlog budžeta objavljen u formi Budžeta za građane objavljen na početku budžetskog ciklusa i dostavljen građanima kao materijal za javnu raspravu, pomogao bi svim zainteresiranim građanima da se uključe i svojim prijedlozima doprinesu usmjeravanju javnog novca prema njihovim potrebama.  Usvojen budžet objavljen u formi Budžeta za građane bi  pokazao građanima  kako i u koje svrhe se troši javni novac i omogućio bi im da pozovu vlasti na odgovornost.

Budžet za građane potreban je i vlastima u Bosni i Hercegovini, jer je njegovo objavljivanje vezano  za ocjenjivanje transparentnosti vlasti te jača njen legitimitet. Fondacija CPI je u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership izvršila Istraživanje otvorenosti budžeta na nivou države Bosne i Hercegovine i jedan od razloga za relativno nisku ocjenu Bosne i Hercegovine je nedovoljna transparentnost i nisko učešće građana u budžetskom procesu, između ostalog uzrokovano i nedostatkom Budžeta za građane.

Izrada i objavljivanje Budžeta za građane proizilazi i iz članstva  Bosne i Hercegovine u inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast koja od država članica zahtijeva visok stepen fiskalne transparentnosti.

Iako je više puta jasno ukazana potreba za objavljivanjem Budžeta za građane, kao odgovora na zahtjeve građana i organizacija civilnog društva i obavezu preuzetu članstvom u međunarodnim inicijativama, ovaj se dokument još uvijek ne izrađuje. Rezultat ovakvog stava je da izrada i objavljivanje Budžeta za građane nastavlja da ovisi o inicijativama organizacija civilnog društva i donatorskim sredstvima.

U pokušaju da promijeni ovakvu situaciju i praksu, Fondacija CPI je u okviru Projekta održivosti civilnog društva izradila amandmane na zakone o budžetima u entitetima i Distriktu Brčko, koji predviđaju uvođenje izrade i objavljivanja Budžeta za građane kao obaveznog dokumenta u budžetskom ciklusu. Prvi korak je bio uspostavljanje Mreže za budžetsku odgovornost koja uključuje organizacije civilnog društva, predstavnike i predstavnice izvršne i zakonodavne vlasti, medija i akademske zajednice, koji su utvrdili da je izrada Budžeta za građane jedna od prioritetnih potreba u sektoru javnih finansija. O ovim prijedlozima amandmana raspravljeno je na tri okrugla stola organizirana u Banja Luci, Brčkom i Sarajevu. Zaključak svih ovih skupova je da bi uvođenje Budžeta za građane u zakon bilo od neprocjenjivog značaja za ostvarivanje prava građana na informaciju kako se troši javni novac, potaknuo bi se njihov interes i ostvarilo veće učešće u donošenju odluka u budžetskom procesu, a vlasti bi pokazale odgovornost i transparentnost pri planiranju potrošnje javnog novca.

Dokumente sa predloženim amandmanima stavljamo na raspolaganje svim zainteresiranim građanima, otvoren za komentare, prijedloge i sugestije na našoj internetskoj stranici.

Do sada su finalizirani Komentari na prednacrt Zakona o budžetu Brčko Distrikta BiH  i dostupni su na CSSP forumu.

 

Posted in CSSP Projektne Aktivnosti.