Budžetski proces u BiH – Zagovaranje kroz budžet – Amandman

Prvi modul Budžetske akademije nosio je naziv “Budžetski proces u BiH – Zagovaranje kroz budžet”.

Kako je budžet instrument kojim se realizuju glavni ciljevi vlada, jedan od primarnih zadataka ove radionice je bio da doprinese da OCD bolje razumiju sam budžetski proces, kao i faktore koji utiču na izradu, usvajanje i izvršenje budžeta, te da dobiju uvid u provedene reforme u oblasti javnih finansija u BiH, u budžetske koncepte, instrumente i procese koji su trenutno u upotrebi na svih 14 nivoa vlasti u BiH.

Cilj radionice bio je da se organizacije civilnog društva upoznaju sa aspektima izrade budžeta na svim nivoima vlasti u BiH i osnovnim aspektima programaskog budžetiranja, kako bi mogle vršiti analizu budžeta i zagovarati nove prijedloge budžetske potrošnje i uštede.

Kroz praktične vježbe učesnici su stekli znanja kako i kada se i sami mogu uključiti u budžetski ciklus i predlagati nove prijedloge budžetske potrošnje. Krajnji cilj jeste da se civilno društvo što više uključi u proces izrade budžeta što bi, posljedično, dovelo do boljih i transparentnijih odluka vlada, te povećanja odgovornosti vlasti za rezultate budžetske potrošnje.

Objašnjenje osnovnih karakteristika budžeta možete pogledati u narednom kratkom videu.


Kroz praktične vježbe organizacije učesnice Budžetske akademije su bile u prilici da napišu amandman pod vodstvom prof. dr. Seada Dizdarevića, Šefa radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Šta je amandman?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine amandman definiše kao: „Popravak, dodatak nekom zakonu, prijedlog za njegovu izmjenu i dopunu. U Parlamentu Federacije BiH amandmane imaju pravo davati svi poslanici i ovlašteni predlagači zakona.

Podnosi se u pisanoj formi sa obrazloženjem, a ako sadrži odredbe o finansijskim obavezama, predlagač je dužan ukazati na izvore sredstava. Predlagač zakona amandmane može podnositi do kraja pretresa, a ostali 8 (osam) dana prije dana održavanja sjednice na kojoj se pretresa. Vlada može podnositi amandmane do završetka pretresa i na prijedloge zakona kojima nije predlagač. O amandmanima se izjašnjava predlagač zakona, a Vlada i kada nije predlagač. Prihvaćeni amandman postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandman se usvaja većinom glasova prisutnih.“

Pošto amandman može podnijeti samo poslanik/zastupnik potrebno je zagovaranjem doći do osobe koja je spremna podnijeti amandman u ime druge organizacije ili osobe. Podnosi se nakon donošenja prijedloga budžeta za određene nivoe vlasti.

Na primjeru (puni dokument u prilogu) amandmana na federalnom nivou može se vidjeti puna forma amandmana. Zaglavlje treba biti formatirano tako da predstavlja predlagača i primaoca amandmana, u ovom slučaju, odnosno treba da sadrži sljedeće informacije sa gornje lijeve strane:

1. Stranka (stranka/partija iz koje zastupnik dolazi; nezavisni kandidat)

2. Poslanik/zastupnik (ime i prezime)

3. Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine (u ovom primjeru)

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

4. Kome je amandman upućem, u ovom primjeru:

n/r: predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta FBiH

5. Datum

Sljedeći korak je navesti na osnovu kojeg dokumenta se podnosi amandman, u ovom primjeru to je:

„Na osnovu člana 184. i 185. Poslovnika Predstavničkog doma parlamenta FBiH na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ulažem:“

Nakon toga potrebno je navesti broj amandmana, u ovom slučaju je naveden samo jedan. U slučaju da se podnosi više amandmana na budžet potrebno je nakon svakog pojedinačnog amandmana i njegovog obrazloženja navesti sljedeći amandman sa rimskim rednim brojem:

„AMANDMAN -I-“

Tekst amandmana treba da bude što kraći i da direktno navede sa kojih stavki budžeta je potrebno prebaciti sredstva na drugu stavku. Tekst amandmana iz primjera je sljedeći:

„U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ekonomski kod 6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Tekući transferi za zdravstvo povećati za 45.000KM tako da bi sredstva na ovom kodu iznosila 45.000KM.

Ova sredstva obezbijediti na sljedeći način:

Sa ekonomskog koda 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, obezbijedit će se iznos od 45.000KM tako da se navedeni kod smanjuje sa 40.461.141KM na 40.416.141KM.“

Ukoliko se tražena sredstva povlače sa nekoliko ekonomskih kodova potrebno je navesti sve iznose prije i poslije povlačenja te finalni iznos koda koji treba biti uvećan za navedena sredstva.

Nakon teksta amandmana slijedi obrazloženje u kojem je potrebno što kraće, ali što detaljnije objasniti zašto je amandman neophodan, odnosno tekst naveden u ovom paragrafu mora „prodati“ amandman vladi koja odlučuje o usvajanju istog.

Obrazloženje iz primjera je sljedeće:

„Od oko 2.000 dijaliziranih pacijenata u Federaciji BiH, mogla bi biti transplantirana samo 1/3 (oko 700 pacijenata), što bi ovim ljudima omogućilo da se vrate u sasvim normalan život kao što ga ima svaka zdrava osoba. Benefit za državu je u ovom slučaju ogroman, jer sa svakom urađenom transplantacijom imamo i ogromne financijske uštede u zdravstvu.

Iznos od 45.000KM će biti usmjeren organizaciji „Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH“ kojem je potrebna veća i stalna financijska potpora, kako bi se jedan ovako ozbiljan višegodišnji projekat realizirao.

Projekat bi se realizirao kroz edukaciju i senzibilizaciju svih skupina građana po svim osnovama:

– Organiziranje okruglih stolova,

– Organizacija javnih tribina,

– Postavljanje isturenih štandova na frekventnim mjestima

– Medijskim nastupima profesora i liječnika iz ove oblasti, kao i pacijenata koji su prošli iskustva transplantacije i onih koji čekaju na transplantaciju

– Raznim publikacijama, lecima, brošurama, objavama u tisku

– Plakatiranjima sa prigodnim porukama itd.“


Amandman Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine koji je prošao proceduru možete preuzeti ovdje.

Posted in Nekategorisano and tagged , , , , , , , , .