Od budžetske otvorenosti i dostupnosti do participativnosti

Projekat „Od budžetske otvorenosti i dostupnosti do participativnosti“ je finansijski podržan od strane Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Pristup informacijama o budžetu i mogućnost uključivanja građana kroz cijeli budžetski proces, zajedno sa nadzorom nad budžetom od strane zakonodavne vlasti i institucija za reviziju doprinijele bi odgovornijem trošenju javnog novca. Brojni su dokazi koji pokazuju da ovakva kontrola budžeta vodi ka dobrobiti za građane, naročito za siromašne ili druge ranjive kategorije.

Značajan napredak u otvorenosti budžeta mogao bi se vrlo brzo postići. Na primjer, istraživanje pokazuje da većina od najmanje transparentnih država u stvari objavljuje značajan dio budžetskih informacija za internu upotrebu. Veliko postignuće, uz mali utrošak sredstava, bilo bi objavljivanje ovih podataka na internetskoj stranici vlada.

Vlasti u svojim rukama već imaju spremna sredstva i mehanizme za uspostavljanje budžetske odgovornosti. Konačno, razvijanje transprentnosti, participacije i nadzora nad budžetom, gotovo uvijek se svodi na pitanje političke volje.

Kako u BiH, uprkos pristupanju inicijativi OGP i podnošenju aplikacije za članstvo u EU, evidentno još uvijek nema političke volje za razvijanje transparentnosti, participacije i nadzora nad budžetom, Fondacija CPI namjerava da kroz ovaj projekat iskoristi rezultate OBI istraživanja kao snažno sredstvo zagovaranja za uspostavljanje budžetske odgovornosti.

Istovremeno, planiramo provesti edukaciju za 10 OCD o tome kako, kada i na koji način se mogu uključiti u budžetski proces, podnoseći nove prijedloge budžetske potrošnje za realizaciju sektorskih javnih politika na svim nivoima vlasti.

Zbog netransparentnosti budžetskog procesa u BiH i nemogućnosti građanskog učešća u ovom procesu, Fondacija CPI namjerava da i u ovoj godini nastavi sa daljim razvojem Baze javnih finansija, kako bi omogućila zainteresiranoj javnosti da analizira potrošnju javnih sredstava na svim nivoima vlasti. Baza pruža podatke o javnoj potrošnji za državni, entitetske i kantonalne nivoe vlasti za preiod 2005-2014. godina, a za općine/ gradove za priod 2011.-2014.godine.

Kroz ovaj projekat CPI namjerava da nastavi sa prikupljanjem budžetskih podataka za 2015. godinu. Također,  planiran je dalji razvoj web prezentacija, na osnovu podataka koji su već pripremljeni, kao i podataka koji će se tek prikupiti. Radit će se i dublja analitika koja će omogućiti svim zainteresiranim različite pretrage i informacije o načinu trošenja javnih sredstava.

U želji da povećamo upotrebnu vrijednost  Baze  javnih finansija planiramo poticanje korištenja Baze od strane akedemske zajednice, te u okviru toga namjeravamo održati prezentacije Baze na ekonomskim fakultetima u BiH.

Imajući u vidu da će se u ovoj godini održati lokalni izbori planiramo realizirati aktivnosti koje predstavlaju spoj informativnih, edukativnih i zagovaračkih aktivnosti, a koje imaju za cilj što masovnije uključivanje građana u predizborne i izborne procese. Ove aktivnosti odnosile bi se prije svega na edukaciju građana o tome na šta trebaju da obrate pažnju prilikom ocjene rada vlasti u svojoj lokalnoj zajednici i kako da naprave izbor između kandidata na izborima koristeći podatke iz naše Baze javnih podataka. Odlučili smo se da naš fokus bude na mladima iz više razloga: nezaposlenost, veće znanje u korištenju novih tehnologija, činjenica da će oni otplaćivati kredite koje su vlasti uzele (ne samo na lokalnom nivou, već i svim drugim nivoima vlasti u BiH).

 Očekujemo da će realizacija planiranih aktivnosti doprinijeti razvoju  transparentnosti, participacije i nadzora nad budžetima na svim nivoima vlasti u BiH, kao mehanizmima za uspostavljanje budžetske odgovornosti.

Posted in Arhiva Projekata, Otvoreno društvo.