PIMIS i BPMIS

Ne postoji veza izmedju PIMIS-a i BPMIS-a.

Ova dva procesa rade paralelno, bez jasne koordinacije.

PIMIS pruža sljedeće funkcionalnosti:

  • Identifikaciju projekata srednjoročnog plana koristeći elektronski Obrazac za identifikaciju, prijavu i praćenje programa/projekata (IP obrazac)
  • Izradu detaljnih srednjoročnih akcionih planova u formi izvještaja baziranih na identifikovanim aktivnostima/projektima i/ili programima.
  • Praćenje i izvještavanje o realizaciji srednjoročnih planova

BPMIS pruža sljedeće funkcionalnosti:

  • Izrada i praćenje budžeta na osnovu aktivnosti/projekata i programa identifikovanih u procesu izrade srednjoročnih planova
  • Praćenje i izvještavanje o izvršenju budžeta
Posted in CSSP Forum.