Slabi mehanizmi participacije građana

Praksa je pokazala da transparentnost sama po sebi nije dovoljna za poboljšanje efikasnosti rada vlada. Tek kada je transparentnost kombinirana sa učešćem javnosti u budžetskom procesu mogu se postići pozitivni rezultati vezano za otvorenost budžetskog procesa. Istraživanje o otvorenosti budžetskog procesa ocjenjuje da li postoje prilike da javnost učestvuje u donošenju odluka vezanih za budžet. Takve prilike mogu i trebale bi biti osigurane tokom čitavog budžetskog ciklusa od strane izvršnih i zakonodavnih institucija, te Ureda za reviziju.

Poboljšanje učešća javnosti Bosna i Hercegovina treba poduzeti sljedeće akcije kao prioritetne da bi poboljšala učešće javnosti u budžetskom procesu:

  • Ustanoviti kredibilne i efektivne mehanizme (javne rasprave, istraživanja, fokus grupe) da bi se dobila različita viđenja javnosti o budžetskim pitanjima.
  • Održavati parlamentarne rasprave o budžetima pojedinih ministarstava, ureda i agencija na kojima se može čuti glas javnosti.
  • Pružati detaljnu povratnu informaciju o tome kako su pomoć i učešće javnosti iskorišteni od strane Ureda za reviziju.
Posted in CSSP Forum.