Bosna i Hercegovina je pala na svjetskoj rang listi budžetske transparentnosti jer vlasti otežavaju građanima da shvate budžetski proces i utiču na tokove javnog novca

Sarajevo 10.09.2015.

Prema Istraživanju o otvorenosti budžeta 2015 (Open Budget Survey 2015), koje provodi organizacija International Budget Partnership, Bosna i Hercegovina se nalazi među državama koje su imale pad u transparentnosti budžeta,. Ovaj izvještaj, peti ove vrste, predstavlja u svijetu jedino, nezavisno, komparativno istraživanje transparentnosti budžeta, učešća građana i nezavisnih institucija za nadzor budžetskog procesa. Kombinirane, ove komponente predstavljaju glavne stubove odgovornih budžetskih sistema.
U Bosni i Hercegovini, ovo istraživanje vrši Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI). Rezultate istraživanja objavljuje prvo International Budget Partnership, istovremeno za sve zemlje obuhvaćene istraživanjem. Fondacija CPI planira u narednom periodu detaljno predstaviti rezultate za Bosnu i Hercegovinu predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, organizacijama civilnog društva, medijima i građanima.
Ocjenjujući 102 zemlje širom svijeta, Istraživanje 2015 pokazuje da je Bosna i Hercegovina pala na rang listi Indeksa otvorenosti budžeta, (Open Budget Index, OBI). Istraživanje se služi međunarodno priznatim kriterijima i svakoj državi dodijejuje rezultat iz transparentnosti budžeta, na skali od 100 poena. OBI rezultat Bosne i Hercegovine pao je sa 50 poena u 2012. godini, na 43 poena u 2015. Ovo znači da su vlasti u BiH građanima otežale da dođu do informacija o tome kako se troše javni novci i kako da ih zbog toga pozovu na odgovornost.
„Pad Bosne i Hercegovine na OBI rang listi desio se zbog ponovnog nepostojanja dva budžetska dokumenta: Budžeta za građane i Polugodišnjeg pregleda budžeta. Mogućnost uključivanja javnosti u budžetski proces ocijenjena je sa 23 poena. Nadzor zakonodavne vlasti nad budžetom ocijenjen je sa 37 poena, dok je najvišu ocjenu Bosna i Hercegovina dobila za institucionalni nadzor nad budžetom putem Ureda za reviziju – 83 poena. I uz ovakav pad, BiH zadržava poziciju među državama koje imaju ograničenu otvorenost budžeta“, izjavila je Aleksandra Banović, glavna istraživačica za OBS u Fondaciji CPI.
U odnosu na države regiona, koje uz iznimku Slovenije (61 poen, značajna otvorenost budžeta) sve spadaju u istu kategoriju ograničene otvorenosti. BiH se nalazi iza Slovenije, Hrvatske (53) i Srbije (47), a ispred Albanije (37) i Makedonije (35). Bosna i Hercegovina može napredovati na skali otvorenosti budžeta povećanjem transparentnosti budžeta, uvođenjem Budžeta za građane i Polugodišnjeg pregleda budžeta, kao obaveznih dokumenata u budžetskom ciklusu, povećavanjem građanske participacije u budžetskom procesu (javne rasprave, istraživanja, fokus grupe), i ostvarivanjem veće kontrole budžeta od strane Zakonodavne vlasti.
„Potrebe javnosti su pristup informacijama o budžetu i mogućnost uključivanja građana kroz cijeli budžetski proces. Zajedno sa nadzorom nad budžetom od strane zakonodavne vlasti i institucija za reviziju, to bi doprinijelo odgovornijem trošenju javnog novca“ rekao je Warren Krafchik, izvršni direktor organizacije International Budget Partnership. „Brojni su dokazi koji pokazuju da ovakva kontrola budžeta vodi ka dobrobiti za građane, naročito za siromašne ili druge ranjive kategorije“ zaključio je Krafchik.
Istraživanje pokazuje da se otvorenost budžeta generalno poboljšava, što je nalaz u skladu sa prethodnim izvještajima. Prosječan OBI rezultat povećan je na 45 poena. Najveći napredak pokazale su neke zemlje i regije koje do sada nisu bile toliko transparentne uključujući Republiku Kirgiziju (čiji se rezultat utrostručio), Tunis (čiji se rezultat učetverostručio), i frankofonu Zapadnu Afriku.
Značajan napredak u otvorenosti budžeta mogao bi se vrlo brzo postići. Na primjer, istraživanje pokazuje da većina od najmanje transparentnih država u stvari objavljuje značajan dio budžetskih informacija za internu upotrebu. Veliko postignuće, uz mali utrošak sredstava, bilo bi objavljivanje ovih podataka na internetskoj stranici vlade.
Vlasti u svojim rukama već imaju spremna sredstva i mehanizme za uspostavljanje budžetske odgovornosti. Konačno, razvijanje transprentnosti, participacije i nadzora nad budžetom, gotovo uvijek se svodi na pitanje političke volje.

Za cijeli izvještaj i ostale informacije, uključujući i rezultate za pojedine države posjetite: www.openbudgetsurvey.org

Posted in Vijesti.