Brojač javne potrošnje Fondacije CPI u novu 2016. godinu ulazi u ritmu od 444 KM u sekundi

Sarajevo, 01.01.2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) u 2016. godini predstavlja novu, poboljšanu verziju brojača budžetske potrošnje, koji je sada preimenovan u brojač javne potrošnje. Razlika nije samo u imenu. Javna potrošnja koju će brojač u 2016. godini brojati uključuje budžetsku i vanbudžetsku potrošnju, koja sadrži „finansiranje finansijskih planova vanbudžetskih fondova“ i druge prihode i rashode o kojima detaljno govori dokument: „Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini i okvirnim budžetima za period 2016. – 2018. Godine“. Dokument je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva finansija i trezora BiH. Zainteresirani građani ga mogu preuzeti na linku: Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini i okvirnim budžetima za period 2016. – 2018. godine.

Uz pohvalu vlastima za proaktivno objavljivanje navedenog dokumenta, moramo uputiti i primjedbu da bi dokument te važnosti trebao biti objavljen u otvorenom formatu koji bi građanima, analitičarima i novinarima omogućio lakše daljnje korištenje brojčanih i tekstovnih informacija a na kao slika u PDF-u. Za pohvalu je i činjenica da su do konca 2015. usvojeni budžeti za 2016. godinu u parlamentima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Prema Računicama Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH ukupna planirana javna potrošnja uključujući i otplatu dugova, u Bosni i Hercegovini, u 2016. godini iznosiće 14.016.600.000 KM (slovima: četrnaest milijardi šesnaest miliona i šeststotina hiljada konvertibilnih maraka). To znači, da će se u svakoj sekundi ove godine potrošiti 444 KM javnih sredstava.

Brojač javne potrošnje

Brojač javne potrošnje je edukativno sredstvo koje prikazuje količinu novca koja se u Bosni i Hercegovini prosječno troši u jednoj sekundi, a na građanima je da na to obrate pažnju i prestanu biti pasivni promatrači često bezočnog trošenja njihovog novca. Nadamo se da će brojač podstaknuti građane da se u 2016. aktivnije uključe u nadgledanje utroška javnih sredstava i zatraže od vlasti da za ta sredstva polože račune.

Fondacija CPI svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine želi sretnu i uspješnu Novu godinu. Naša želja je da u 2016. godini vlasti ove zemlje na svim nivoima budu odgovornije, a da građani i građanke doprinesu racionalnijem i korisnijem trošenju javnog novca svojim sudjelovanjem u budžetskom procesu.

Posted in Vijesti.