Monitoring javnih usluga u općinama Kantona Sarajevo

(Sarajevo, decembar 2013.) Analiza “Monitoring javnih usluga u općinama Kantona Sarajevo – Koliko su lokalne vlasti odgovorile na zahtjeve građana?”

Kako bi se potaknuo odgovorniji odnos vlasti prema zahtjevima i potrebama građana u 2012. godini, provedeno je do sada najsveobuhvatnije istraživanje subjektivnih stavova građana vezano za kvalitet i dostupnost 16 javnih usluga u 25 općina oba bosanskohercegovačka entiteta (od kojih 6 u Kantonu Sarajevo: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža i Vogošća), te u Distriktu Brčko BiH.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 19.000 domaćinstava, a u realizaciju ovih aktivnosti bilo je uključeno više od 20 organizacija civilnog društva.

Osnovna svrha ove analize je da se kroz identifikaciju subjektivnih stavova građana iznijetih tokom istraživanja, objektivno verifikovanih pokazatelja, zakonskog okvira i analize podjele nadležnosti između općina, Grada i Kantona Sarajevo, raspoloživih strateških dokumenata i dokumenata praktične politike, te općinskog budžeta za tekuću i predhodnu godinu utvrdi okvir za uspostavljanje dijaloga između lokalnih vlasti i građana u cilju unapređenja kvaliteta života građana u općinama Kantona Sarajevo, sa posebnim fokusom na mogućnost unapređenja onih usluga sa kojima građani ovih općina nisu zadovoljni.

Sve aktivnosti realizirane su u okviru projekta kojeg je inicirao i finansijski podržao Fond otvoreno društvo BiH.

(preuzmi PDF)

Posted in Analize.