Od javne informacije do aktivnog građanstva

Uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, kroz programsku oblast namijenjenu civilnom društvu, Centar za zastupanje građanskih interesa provodi projekat Od javne informacije do aktivnog građanstva. Vjerujemo da Bosna i Hercegovina može imati efikasan i transparentan sistem javnih finansija koji će biti u službi interesa države i građana, samo ako sadržaj, osnovne karakteristike i ključna pitanja u vezi sa funkcionisanjem sektora javnih finansija budu razumljivi i prihvatljivi građanima. To je preduvjet da se reducira netransparentno i diskreciono odlučivanje političkih elita o javnom novcu, a građanstvu pruži potpuna i razumljiva informacija o potrošnji budžetskih sredstava. Istraživanje provedeno 2010. godine, na uzorku od 1000 bh. građanki i građana, pokazalo je da značajan broj ljudi nema nikakve informacije o vanbudžetskim fondovima, procedurama ili institucijama koje igraju ključnu ulogu u raspodjeli sredstava iz vanbudžetskih fondova. Zato su aktivnosti projekta usmjerene na najširu moguću debatu o efektivnosti i prioritetima alociranja sredstava vanbudžetskih fondova u Bosni i Hercegovini.

Posted in Arhiva Projekata.