doprinosi

Vrsta javnih prihoda kod kojih je pružena usluga srazmjerna plaćenom doprinosu (usluga srazmjerna uplatama). U BiH se ubiru iz plate i na platu (tj. na teret zaposlenih i na teret poslodavca). To su prihodi izvanproračunskih/ vanbudžetskih fondova zdravstvenog i mirovinskog/penzionog osiguranja. Služe za finansiranje državnih usluga koje imaju socijalnu komponentu. U bh. zakonodavstvu oblast obaveznih doprinosa i njihova uplata je koncipirana i konstituirana u skladu sa ustavnim uređenjem države Bosne i Hercegovine, te je isključivo u nadležnosti entiteta. Za finansiranje obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, donošenjem Zakona o doprinosima u FBiH i RS ustanovljen je sistem osnovnih, a obaveznih instrumenata. Ovim Zakonom koji je u naravi entitetski, predviđeni su instrumenti koji sadrže vrstu doprinosa, obveznike doprinosa i osnovicu doprinosa, dok je definisanje kategorije osiguranika regulisano u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Zakonu o zapošljavanju.

Posted in .