javni sektor

Dio privrede države koji u najširem smislu obuhvata sve nivoe državne vlasti, sistem socijalnog, penzionog i zdravstvenog osiguranja te javna poduzeća. Javni sektor u Bosni i Hercegovini obuhvata institucije zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti, javnu upravu i sve djelatnosti u kojima država, entiteti, kantoni, Distrikt Brčko, gradovi i opštine imaju nadležnosti po osnovu zakonskih i vlasničkih prava, kao što su obrazovanje, zdravstvo, penzijsko- invalidska i socijalna zaštita, javna preduzeća ili društva sa javnim kapitalom, prirodna i kulturna bogatstva i slično. Institucije zakonodavne vlasti su predstavnička tijela na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. Na državnom nivou institucija zakonodavne vlasti je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, koja je sastavljena od Predstavničkog doma i Doma naroda. Predstavnički dom čine 42 izabrana poslanika, a Dom naroda 15 delegiranih predstavnika naroda. Na entitetskom nivou institucije zakonodavne vlasti su Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od Predstavničkog doma, koga čine 98 izabrana poslanika i Doma naroda, koga čini 57 delegiranih predstavnika naroda. Narodnu skupštinu Republike Srpske čine 83 izabrana poslanika. Predstavnička tijela kantona i Brčko distrikta čine izabrani poslanici, a opština i gradova izabrani vijećnici ili odbornici. Institucije izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta i načelnici opština. Upravne i stručne poslove obavljaju institucije javne uprave na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. Institucije pravosudne vlasti su sudovi, tužilaštva i druge pravosudne institucije. Sudovi su organizovani na državnom, entitetskom. kantonalnom, okružnom i lokalnom nivou. Tužilaštva su organizovana na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom i nivou Brčko distrikata. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je nezavisni i samostalni organ, nadležan za imenovanje sudija i tužilaca i druge poslove koji trebaju obezbijediti nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Djelatnosti obrazovanja, zdravstva, penziono-invalidske i socijalne zaštite, zapošljavanja i kulture obavljaju se kao javni poslovi na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. Ove djelatnosti su organizovane u fondovima, ustanovama i drugim institucijama. Određene privredne djelatnosti obavljaju se u preduzećima i društvima sa većinskim javnim kapitalom na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. Javna preduzeća i društva sa većinskim javnim kapitalom organizovana su u oblasti telekomunikacija, pošta, željezničkog i vazdušnog saobraćaja, elektroprivrede, šumarstva, vodoprivrede, komunalnih i drugih djelatnosti.

Posted in .