korupcija

Podrazumijeva se generalno zloupotreba javne službe radi lične koristi. Pojavom modernog i demokratskog društva sve se više ističe sistemska disfunkcionalnost korupcije. Ona se ne smatra samo moralno štetnom, već jednim od uzroka neefikasnosti države. Korupcija je, dakle, ponašanje koje je devijacija od normalnog obavljanja javne dužnosti radi lične (ili druge: porodične, privatne klike, interesne grupe) koristi, ona je kršenje normi radi ostvarenja ličnog interesa. To uključuje djelatnosti kao što su podmićivanje (primanje novca ili druge beneficije čime se utiče na odluku javne vlasti), nepotizam (patronaža i primjenjivanje askriptivnih ili porodičnih kriterija u odlučivanju o javnoj stvari) te zloupotreba položaja za ličnu korist (ilegalno korištenje javnog dobra, usluge ili druge gratifikacije). Korupcija se, takođe, može smatrati posebnom situacijom razmjene u kojoj javni službenik smatra svoj položaj izvorom prihoda i želi uvećati ličnu dobit.

Posted in .