transferi

Finansijska sredstva koja središnja/cenralna država osigurava lokalnim jedinicama na dva načina: u obliku udjela u jednom ili više poreza (vertikalno fiskalno izravnanje) ili u obliku dotacija/grantova od viših nivoa vlasti prema nižima.

Posted in .