Prezentacija nacrta Zakona o registru taksi i naknada FBiH

Inicirana reforma ove oblasti u korist građana i privrednih društava – Registrom se uvodi transparentnost i odgovornost na temelju zakona i propisa – Sve takse i naknade u Federaciji dostupne na jednom mjestu

U organizaciji USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH u saradnji sa Centrom za zastupanje građanskih interesa  – Fondacije CPI, danas je u Sarajevu  održana  prezentacija aktivnosti oko uspostavljanja zakonskog okvira regulisanja Registra taksi i naknada u Federaciji BiH.

Ovakvi registri su već usvojeni i regulisani zakonom u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

Prisutnima su se obratili Andrew Boegel, direktor Ureda za ekonomski razvoj Misije USAID-a u BiH, Senaid Begić, podpredsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Mark Campbell, šef USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH, i Admir Čengić, analitičar fiskalne politike USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH.

Jedan od zadataka USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH je unapređenje poslovnog ambijenta za građane Bosne i Hercegovine u oblasti taksi i naknada, posebno u cilju jačanja transparentnosti, tako da građani i privredni subjekti mogu lako saznati šta tačno trebaju da plaćaju, da mogu razumjeti koje protuusluge trebaju dobiti zauzvrat za naknade koje plaćaju, te u cilju reformisanja onih taksi i naknada koje su po prirodi parafiskalne. Parafiskalne naknade u svom nazivu imaju riječ „naknada“, ali su to u suštini porezi, jer platilac za njih ne dobiva protuuslugu, licencu, dozvolu, koncesiju, itd. Jedini način da se ova oblast uredi jeste kroz uspostavljanje Registra taksi i naknada koji će sadržavati sve takse i naknade koje građani i privredna društva moraju plaćati. Na taj način se uspostavlja transparentna i finansijski odgovorna procedura za uvođenje, vršenje izmjena i ukidanje taksi i naknada.

U radnoj verziji zakona se predlaže da takse i naknade treba da budu propisane u skladu sa zakonom ili propisom koji se zasniva na zakonu, te da moraju biti uključene u Registar ili neće moći biti naplaćivane. Bilo kakve izmjene (uvođenje, mijenjanje ili ukidanje taksi i naknada) moraju biti urađene  po istim principima. „Veoma je bitno da na sve prijedloge izmjena za takse i naknade u Federaciji BiH Federalno ministarstvo finansija daje mišljenje koje će biti uzeto u obzir kod zakonodavnog organa prilikom donošenja odluka, te da kantonalna ministarstva finansija daju mišljenje za kantonalne takse i naknade. U slučaju općina i gradova, kod usvajanja općinskih odluka od strane općinskih ili gradskih vijeća, prethodno bi mišljenje dala odjeljenja za finansije općina/gradova.“, istaknuo je Mark Campbell, šef USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH. Usvajanjem zakona će otpočeti proces uvođenja transparentnosti i uvođenja postojane osnove za buduće finansijsko planiranje.

DODATNE INFORMACIJE:

Kao posljedica intervencije Projekta USAID -a u ovoj oblasti, do sada su postignuti sljedeći rezultati:

  • U Republici Srpskoj je uspostavljen i finaliziran Registar poreskih i neporeskih davanja, nazvan još i Fiskalni registar. Od avgusta 2018. godine nijedna taksa niti naknada koja nije uključena i jasno istaknuta u Fiskalnom registru Republike Srpske ne može biti naplaćivana. Sve buduće izmjene taksi i naknada moraju biti uređene zakonski, na transparentan način. Prije uvođenja novih taksi ili naknada Ministarstvo finansija Republike Srpske mora dati svoje mišljenje koje ukazuje na to da je takav prijedlog usklađen sa principima koji su dio Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske;
  • U Brčko Distriktu je u januaru 2019. godine usvojen Zakon koji reguliše Registar poreskih i neporeskih davanja Brčko Distrikta. Primjenjuju se slična pravila onima u Republici Srpskoj (sve takse i naknade moraju biti sadržane u Registru Brčko Distrikta, zahtijeva se transparentnost prilikom uvođenja novih izmjena za takse i naknade).

Principi koje će primjenjivati ministarstva finansija i finansijska odjeljenja općina/gradova prilikom davanja mišljenja o uvođenju i izmjenama taksi i naknada

 Prilikom uvođenja i mijenjanja taksi i naknada potrebno je razmotriti principe definisane u Zakonu o Registru taksi i naknada, a predlagači i obrađivači trebaju pribaviti mišljenje o usklađenosti s principima koje daju nadležna ministarstva finansija i odjeljenja za finansije općina/gradova. Parlament FBiH / kantonalne skupštine / općinska i gradska vijeća bi nakon toga odlučili da li treba usvojiti prijedlog, uzimajući prilikom toga u obzir mišljenje ministarstva finansija ili finansijskog odjeljenja općine/grada.

Principi koji moraju biti zadovoljeni za naplaćivanje taksi i naknada, a koji su definisani u tekstu radne verzije zakonskog rješenja su:

  • Princip zakonitosti – princip zakonitosti znači da je svako naplaćivanje takse ili naknade regulisano zakonom ili propisom na osnovu zakona
  • Princip protuusluge i ekvivalentnosti – princip protuusluge podrazumijeva da za svaku plaćenu taksu ili naknadu treba postojati protuusluga. Princip ekvivalentnosti svakog pojedinačnog naplaćivanja takse ili naknade znači da iznos takse ili naknade korespondira vrijednosti dobivenoj u javnim dobrima ili uslugama za koje se vrši plaćanje (npr. cijena parkinga za automobile, cijena građevinske dozvole nije pretjerano visoka niti je preniska).
  • Princip racionalnosti – princip racionalnosti svakog pojedinačnog naplaćivanja takse ili naknade znači da troškovi naplaćivanja takse ili naknade ne mogu biti veći od visine iznosa te takse ili naknade.
  • Princip pravičnosti utvrđivanja osnovice – princip pravičnosti utvrđivanja osnovice znači da osnovica za izračun takse ili naknade ne smije biti zasnovana isključivo na ukupnom prihodu obveznika.
  • Princip pravičnosti utvrđivanja obveznika – princip pravičnosti utvrđivanja obveznika znači da ne smije biti diskriminacije obveznika plaćanja takse ili naknade po bilo kom osnovu
Posted in Vijesti.