Budžetski kalendar

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova. U Republici Srpskoj budžetski/proračunski kalendar regulisan je Zakonom o budžetskom sistemu, pa se tako kaže: „Član 18. Budžet se priprema i donosi prema budžetskom kalendaru; Član 19. Kalendar budžeta Republike je: 30. jun – Vlada usvaja Dokument, 1. jul – Ministarstvo dostavlja Dokument opštinama i gradovima, 1. jul – Ministarstvo izdaje budžetskim korisnicima uputstvo o načinu i elementima izrade nacrta budžeta za sljedeću fiskalnu godinu, 1. septembar – budžetski korisnici 5 Centar za zastupanje građanskih interesa dostavljaju Ministarstvu budžetske zahtjeve za narednu fiskalnu godinu, 15. oktobar – Ministarstvo dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu, 5. novembar – Vlada usvaja nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i dostavlja ga Skupštini na usvajanje, 15. novembar – Skupština usvaja nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu, 1. decembar – Vlada usvaja prijedlog budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i dostavlja ga, zajedno sa Dokumentom , Skupštini i 15. decembar – Skupština donosi budžet Republike za narednu fiskalnu godinu.“ Paralelno sa usvajanjem Odluke o usvajanju budžeta, Narodna skupština RS usvaja i Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za narednu godinu kojim se propisuje način izvršenja budžeta. U Federaciji BiH budžetsaki/proračunski kalendar reguliše Zako o budžetima FbiH čija dostupna verzija kaže: „Član 15. Ministarstvo finansija dužno je proslijediti uputstva budžetskim korisnicima, u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta, rokove za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava i ograničenja u pogledu potrošnje, najkasnije do 1. jula tekuće godine za narednu godinu. Uputstvo će sadržavati osnovni sadržaj Dokumenta okvirnog budžeta i indikativnu gornju granicu rashoda za narednu fiskalnu godinu, izvedenu iz Dokumenta okvirnog budžeta za svakog budžetskog korisnika. Vlada će uredbom regulisati koji prihodi su vlastiti prihodi i način i rokove raspodjele. Uz procjene prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda budžetski korisnici podnose odgovarajuće analize ili obrazloženja. Kod kapitalnih projekata, u prvoj godini zahtjev mora sadržavati ukupni iznos izdataka projekta, fazni plan upravljanja projektom i procjenama troškova za svaku narednu godinu. Budžetski korisnici su dužni svoje zahtjeve iz stava 4. ovog člana dostaviti ministarstvu finansija do 1. augusta tekuće godine. Član 16. Ministarstvo finansija razmatra procjene prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda budžetskih korisnika i nakon konsultovanja i pregovaranja sa budžetskim korisnicima predlaže visinu sredstava za svakog budžetskog korisnika. Ministar finansija upućuje vladi nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu do 1. oktobra tekuće godine. Ako u toku razmatranja nacrta predloženog budžeta dođe do neslaganja između ministra finansija i ministara odgovornih za pojedine budžetske korisnike ili drugih rukovodioca organa uprave, ministar finansija obavezan je da izradi izvještaj za vladu, koja o tome donosi konačnu odluku. Član 18. Finansijski plan izvanbudžetskog fonda donosi nadležni organ utvrđen zakonom, odnosno aktom tog fonda na način predviđen tim propisima i pod uslovima određenim ovim zakonom. Kod izrade finansijskog plana izvanbudžetskog fonda primjenjuju se ekonomski parametri i smjernice iz člana 10. stava 2. ovog zakona. Prijedlog finansijskog plana izvanbudžetskog fonda mora sadržavati podatke iz člana 11. ovog zakona. Prijedlog finansijskog plana izvanbudžetskog fonda dostavlja nadležno federalno ministarstvo vladi do 20. septembra tekuće godine uz prethodnu saglasnost ministra finansija, koji je ovlašten predložiti njegove izmjene i dopune. Član 19. Nakon razmatranja od strane vlade, premijer podnosi prijedlog budžeta za sljedeću godinu Parlamentu, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu. Uz prijedlog budžeta Federacije, zajedno se podnose Parlamentu finansijski planovi izvanbudžetskih fondova uz obrazloženje, te Dokument okvirnog budžeta kao osnovi informacija za izradu budžeta. Sve izmjene koje Parlament unese u predloženi budžet moraju biti u skladu sa utvrđenom gornjom granicom manjka. Prijedlozi o povećanju izdataka moraju sadržavati i mjere za povećanje prihoda ili za smanjenje ostalih izdataka za isti iznos. Parlament usvaja predloženi budžet do 31. decembra tekuće godine. Član 20. Budžeti kantona, gradova i općina i finansijski planovi njihovih izvanbudžetskih fondova objedinjuju se na nivou kantona i dostavljaju ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja, radi konsolidiranja.“ Na nivou države, budžetski/proračunski kalendar regulisan je Zakon o finansiranju institucija BiH (iz 2004, izmjene usvojene 2009): „Član 7 (1) Svi buddžetski korisnici moraju za narednu godinu podnijeti svoje prijedloge zahtjeva za finansiranje Ministarstvu finansija i trezora najkasnije do 1. augusta tekuće godine; (4) Ministarstvo finansija i trezora će za narednu godinu podnijeti Nacrt budžeta Vijeću ministara najkasnije do 1. oktobra tekuće godine. Član 9 (1) Svaki regulatorni organ podnosi svoj budžet (u daljem tekstu: Budžet regulatornog organa) Ministarstvu finansija i trezora do 1. augusta tekuće godine za narednu fiskalnu godinu.Član 10 (1) Vijeće ministara obavezno je Predsjedništvu Bosne i Hercegovine podnijeti Nacrt budžeta za narednu godinu najkasnije do 15. oktobra tekuće godine. (2) U skladu s vlastitim poslovnikom, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dužno je podnijeti za narednu godinu Prijedlog budžeta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine do 1. novembra tekuće godine. (3) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine razmatra Prijedlog budžeta koji podnosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, i u skladu s vlastitim poslovnikom usvaja Zakon o budžetu do 31. decembra tekuće godine u skladu s odobrenim budžetom za tu godinu.“ Izmjenama iz 2009. je regulisano da: „”Član 6. Bud`etske instrukcije za budžetske korisnike (1) Najkasnije do 1. jula tekuće godine, Ministarstvo finansija i trezora budžetskim korisnicima dostavlja budžetske instrukcije za sljedeću godinu…“ Brčko distrikt Zakonom o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine reguliše: „Član 19 (Postupak donošenja budžeta) (1) Vlada odobrava nacrt budžeta. (2) Gradonačelnik dostavlja prijedlog budžeta Skupštini najkasnije do 1. Oktobra tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu. (3) Uz prijedlog budžeta, Skupštini se, kao informacija, dostavljaju i prijedlozi finansijskih planova vanbudžetskih fondova sa obrazloženjem. (4) Skupština usvaja budžet do 1. decembra tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu.“

Posted in .