DOB

Sadrži srednjoročni okvir rashoda uključujući početne gornje granice rashoda za narednu budžetsku godinu i preliminarne procjene za sljedeće dvije godine. DOB / DOP predstavlja vezu između ukupne ekonomske i fiskalne strategije (uključujući ukupne ciljane fiskalne bilanse), s jedne strane, i prioritetnih politika i potreba iskazanih od strane budžetskih korisnika, s druge strane. Dokumenti okvirnog budžeta se pripremaju na nivou Institucija BiH, entitetskih vlada, kantonalnih vlada i Vlade Brčko distrikta. Svi DOB-ovi /DOP-ovi se zasnivaju na pretpostavkama i projekcijama pripremljenim od strane Direkcije za ekonomsko planiranje BiH (DEP) i Odjeljenja za makroekononsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH (OMA). Ove projekcije treba da budu odobrene od strane Fiskalnog vijeća BiH u sklopu dokumenta “Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH“. Nacrt DOB-a odražava preporuke ministarstava finansija (dok konačni, usvojeni DOB / DOP odražava konačne odluke vlada) u smislu preporuka za gornje granice rashoda, a u kontekstu sveukupnih fiskalnih ograničenja koja utvrđuje Fiskalno vijeće i strateških ciljeva politika vlada. Dokumenti okvirnog budžeta treba da se rade po trogodišnjoj «prenosnoj» (eng. rolling) metodologiji, prema kojoj procjena za prvu narednu godinu iz postojećeg DOB-a / DOP-a predstavlja početnu točku za pripremu budžeta za narednu godini. Procjene prve godine oslikavaju tekuće troškove postojećih politika, programa i usluga, izražene u trenutnim cijenama (tj. cijenama u toj budžetskoj godini). Drugim riječima, procjene pretpostavljaju da neće biti promjena u makroekonomskom okruženju u kojem se planira budžet. Ova početna proc¬jena se zatim ažurira kako bi oslikala makroekonomska prilagođavanja (npr. prilagođavanja za plate, inflaciju i demografske promjene) i nove odluke u smislu politika (tj. nove prijedloge visokoprioritetne potrošnje i opcije uštede). Korištenje ovog pristupa poboljšava efikasnost i kvalitet srednjoročnog budžetskog planiranja, te pruža viši nivo sigurnosti budžetskim korisnicima u vezi sa nivoom finansiranja u narednim godinama. U svakom slučaju, tako se poboljšava i tran-sparentnost budžetskog procesa (jasno se pokazuje kako je utvrđeno svako izdvajanje iz budžeta u odnosu na procjenu iz prethodne godine).

Posted in .