U državnom budžetu ima mjesta za Zemaljski muzej

Sarajevo, 26.08.2015. – Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI) podržava zajedničke napore civilnog društva i vlasti na iznalaženju trajnog rješenja za finansiranje Zemaljskog muzeja. Kao organizacija koja se bavi prikupljanjem i objavljivanjem informacija o javnoj potrošnji, željeli bismo iznijeti neka naša zapažanja koja bi mogla doprinijeti rješenju ovog problema.

Već prvi pogled na dokument: „Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine“, objavljen u Službenom glasniku BiH broj 40. od 19.05.2015. godine, ukazuje na veliki porast tekućih izdataka u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u 2015. godini, u odnosu na iste izdatke iz 2014. godine. Pomenućemo samo neka od povećanja u budžetu, kao što je ono od 1.100.000 KM za bruto plate, ili ono u iznosu od 212.000 KM za ugovorene usluge.
Ako ovome dodamo povećanje budžeta za plate u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine za 198.000 KM, dolazimo do ukupnog povećanja budžeta Bosne i Hercegovine za 1.510.000 KM za plate i ugovorene usluge. Zanimljivo je da ovaj iznos direktno korespondira sa godišnjim budžetom potrebnim za funkcionisanje Zemaljskog muzeja.

Očekujemo da se Vijeće ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH počnu odgovorno odnositi prema najvažnijim kulturnim institucijama ove zemlje i donesu odgovarajuće odluke i zakone koji će omogućiti njihov normalan rad. Pravovremeno donošenje ovih odluka i zakona i uvrštavanje Zemaljskog muzeja u Budžet Bosne i Hercegovine već u 2016. godini, osigurala bi se osnova za trajno rješenje njegovog finansiranja.
Fondacija CPI

Posted in Vijesti.