Projekat održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Projekat “Održivost civilnog društva” za cilj ima jačanje i održavanje kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH da utiču na procese donošenja i provedbe javnih politika od interesa za stvarne probleme građana BiH. Projekat finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj, a provode Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) u projektu učestvuje u sektoru Upravljanje javnim finasijama.
Na početku projekta Fondacija CPI formirala je Mrežu za budžetsku odgovornost koja je okupila organizacije civilnog društva, predstavnike vlasti, akademske zajednice i medija, koji su definirali ključne probleme u oblasti javnih finansija u BiH, od kojih su izabrana tri na koja će Fondacija CPI fokusirati svoje aktivnosti u narednom periodu.
Javna sredstva koje vlast troši predstavljaju novac građana koji država prikuplja kroz poreze i naknade. Vlast je odgovorna polagati račune građanima za utrošak javnog novca, odnosno o načinu na koji se tim novcem upravlja. Ta odgovornost podrazumijeva da vladini programi trebaju biti odraz potreba i prioriteta građana. Također, vlada bi trebala građane informirati o tome šta je učinila kako bi provela navedene programe i politike, te prikazati konkretne rezultate tih programa. S druge strane građani trebaju zahtijevati odgovornost od vlasti, uzeti učešća u javnom životu, pratiti aktivnosti vlasti, i komentirati vladine politike i prioritete onda kada im se čini da je to neophodno.
Jedan od načina da vlada pokaže da odgovorno i ekonomično upravlja javnim novcem jest to da se budžeti učine razumljivijim i javno dostupnim. Međutim, budžetski podaci su kompleksni i građanima teško razumljivi zbog stručnih termina i određenog stepena ekonomskog znanja koje zahtijevaju. Upravo zbog navedenih činjenica nije dovoljno da vlast samo osigura da budžet bude objavljen, već je neophodno da budžet prikaže u formi koja bi bila lako razumljiva prosječnom građaninu, u formi „Budžeta za građane“. Na taj način vlast ne samo jača transparentnost trošenja javnog novca, već svom radu daje viši stupanj transparentnosti – proaktivnu transparentnost. Fondacija CPI trenutno provodi zagovaračke aktivnosti čiji cilj uvesti „Budžet za građane“ kao obavezan budžetski dokument u budžetskom ciklusu u Zakon o budžetima FBiH, Zakon o budžetskom sistemu RS-a i Zakon o budžetu DB Bosne i Herzegovine.

Posted in Arhiva Projekata and tagged .