Omjer privatnog i javnog sektora

Privatni i javni sektor u budžetskim izdvajanjima

Ovaj problem tiče se neravnomjernog omjera budžetskih izdvajanja sa realnog sektora na administraciju. Omjer javnog sektora u našoj državi je toliko velik da jednostavno guši privatni i ne dopušta mu normalan razvoj. (Potrebno je detaljno ispitati strukturu potrošnje, koliko kapitalnog budžeta ide u institucionalni razvoj, a koliko ide u ekonomski razvoj)

PIMIS i BPMIS

PIMIS i BPMIS

Ne postoji veza izmedju PIMIS-a i BPMIS-a. Ova dva procesa rade paralelno, bez jasne koordinacije. PIMIS pruža sljedeće funkcionalnosti: Identifikaciju projekata srednjoročnog plana koristeći elektronski Obrazac za identifikaciju, prijavu i praćenje programa/projekata (IP obrazac) Izradu detaljnih srednjoročnih akcionih planova u formi izvještaja baziranih na identifikovanim aktivnostima/projektima i/ili programima. Praćenje i izvještavanje o realizaciji srednjoročnih planova […]

Strateško planiranje i budžet

Strateško planiranje i budžet

Nepostojanje veze izmedju: javnih politika, strateškog planiranja (unaprijed 3 godine), operativnog planiranja tj. program javnih investicija sa budžetom.

Uvođenje trezorskog poslovanja u opštine

Uvodjenja trezorskog poslovanja u opštine u BiH

Iako je trezorsko poslovanje obaveza propisana Zakonom o budžetima u FBiH, nju još uvijek dosta opština nije ispoštovalo. Trezor u funkcionalnom smislu treba obezbijediti efikasno raspolaganje i upravljanje budžetskim sredstvima, što podrazumijeva centralizovan skup procesa koji se odnose na planiranje, kontrolu sredstava koja prispijevaju i odlijevaju se sa računa kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, zatim […]

Nepostojanje jednoobraznosti u finansijskom izvještavanju

Nepostojanje jednoobraznosti u finansijskom izvještavanju

Jedan od najvećih problema u praćenju i analizi javnih finansija u Bosni i Hercegovini jest da nema standardiziranog i jedinstvenog sistema izvještavanja. Isti se troškovi prijavljuju pod različitim proračunskim linijama, ovisno o općini ili kantonu. To onemogućava usporedno mjerenje što znači da vlade, stručnjaci ili građani ne mogu usporediti učinkovitost i učinkovitost različitih općina ili […]

Informacije koje je potrebno uključiti u dokumentu prijedloga budžeta

Informacije koje je potrebno uključiti u dokumentu prijedloga budžeta

Informacije koje je potrebno uključiti u dokumentu prijedloga budžeta: · Informacije o ukupnom dugu i detaljnu kompoziciju duga · Informacije o finansijskoj i nefinansijskoj imovini · Donacije u naturi · Makroekonomske prognoze i studije osjetljivosti · Povezanost prijedloga budžeta sa politikama koje želi provesti vlada u višegodišnjem periodu · Detaljno pojašnjenje transfera javnim preduzećima · […]

Standardizacija Funkcionalne klasifikacije

Standardizacija funkcionalne budžetske klasifikacije (COFOG)

Funkcionalna klasifikacija odnosi se na sredstva iz budžeta klasificirana po namjeni za koju se troše. Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine funkcionalnu klasifikaciju definira kao skup poslova, funkcija i programa Federacije, kantona, gradova i općina razvrstanih prema namjeni kojoj služe. Za razliku od klasifikacije po administrativnim jedinicama (budžetskim korisnicima) koja je uglavnom jedinstvena za […]

Neprimjenjivanje sankcija za negativne revizorske izvještaje

Neprimjenjivanje sankcija za negativne revizorske izvještaje

Negativna mišljenja i mišljenja s rezervom koja se ponavljaju: “Među 573 izvještaja državne i entitetskih VRI u periodu 2013-2015, 271 je s pozitivnim mišljenjem, 226 mišljenja s rezervom, 72 negativna, uz 4 suzdržavanja od davanja mišljenja.“ „Opštine i gradovi Federacije BiH: 43% izvještaja s negativnim mišljenjem.“ „RS: Od 37 urađenih revizija tokom perioda 2013 – […]

Slabi mehanizmi participacije građana

Praksa je pokazala da transparentnost sama po sebi nije dovoljna za poboljšanje efikasnosti rada vlada. Tek kada je transparentnost kombinirana sa učešćem javnosti u budžetskom procesu mogu se postići pozitivni rezultati vezano za otvorenost budžetskog procesa. Istraživanje o otvorenosti budžetskog procesa ocjenjuje da li postoje prilike da javnost učestvuje u donošenju odluka vezanih za budžet. […]